Vedtægter

Vedtægter for 

GENTOFTE VANGEDE GRUNDEJERFORENING

Stiftet 19. juni 1909, med seneste vedtægtsændring den 16. april 2024. 

Navn, hjemsted og formål.

§1. Foreningens navn er “Gentofte Vangede Grundejerforening”, dens hjemsted er Gentofte.

§2. Foreningens formål er at varetage grundejernes faglige fællesinteresser indenfor området som ligger vest for Bernstorffsvej/Bernstorffs slotshave/Smakkegårdsvej og nord for Helsingørmotorvejen/Ellegårdsvej/Ericavej og det nordøstlige hjørne af Gentofte kommune. I overensstemmelse hermed har foreningen særlig til opgave:

a) at varetage grundejernes fælles interesser overfor lovgivningsmagten, statens organer og de regionale og kommunale myndigheder,

b) at følge administrationen af de love som berører grundejernes interesser,

c) at udbrede oplysning og fremme det kollegiale sammenhold mellem grundejerne ved afholdelse af medlems eller offentlige møder, foredrag, diskussioner, selskabelige sammenkomster og lignende,

d) at yde vejledning til foreningens medlemmer ved håndhævelse af deres grundejerrettigheder, såvel juridiske som tekniske.

§3. Foreningen er ikke tilknyttet noget politisk parti.

Medlemmerne

§4. Som medlemmer kan optages grundejere og ejere af lejligheder i Gentofte Kommune. Selskaber og institutioner kan optages som medlemmer på samme måde som enkeltpersoner, men der skal da angives en bestemt person, der er berettiget til at udøve medlemsrettighederne på medlemmets vegne.

§5. Enhver, der optages som medlem, modtager skriftlig meddelelse herom og får samtidig tilsendt et eksemplar af nærværende vedtægt. Ethvert medlem modtager vederlagsfrit tilsendt et eksemplar af foreningsbladet.

§6. Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§7. Et medlem, der er i restance med kontingentet, kan efter forgæves påkrav slettes af foreningen. Et således slettet medlem har intet krav på foreningen eller dens midler og kan ikke optages som medlem, før restancen er indbetalt.

§8. Et medlem kan ekskluderes af foreningen, når den pågældende efter bestyrelsens skøn modarbejder eller på anden måde skader foreningens interesser. Beslutning herom skal bekræftes med 2/3 majoritet på en generalforsamling.

Generalforsamlingen

§9. Generalforsamlingen har den øverste myndighed i foreningens anliggender. Alle vedtagelser træffes ved simpel stemmeflertal, se dog §§28-30.

§10. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af April måned og indvarsles mindst 8 dage forud ved skriftlig tilsigelse eller gennem medlemsbladet. Meddelelsen skal indeholde den fuldstændige dagsorden. Ved vedtægtsændringer skal forslaget medfølge.

§11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 8 dages varsel af bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan kræves indkaldt af 50 af foreningens medlemmer ved skriftlig begæring til foreningens formand. Sådan generalforsamling kan forlanges afholdt senest 30 dage efter, at begæringen er kommet formanden i hænde.

§12. På den ordinære generalforsamling skal foretages følgende:

1. Valg af dirigent.

2.Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse (§23, stk.2).

4.Fastsættelse af kontingent for det følgende år.

5.Valg til bestyrelsen (§17).

6.Valg af revisor og revisorsuppleant (§22, stk.2).

7.Eventuelle forslag. Sådanne skal skriftligt være indsendt til bestyrelsens formand senest 1.marts.

8. Eventuelt.

§13. Generalforsamlingens afstemninger foretages som regel ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan forlanges af dirigenten eller 10 af de tilstedeværende medlemmer.

§14. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Stemmeret kan kun udøves personligt.

§15. Over forhandlingerne på generalforsamlingen optages referat, der underskrives af dirigenten og danner bevis for det på generalforsamlingen passerede.

Bestyrelsen

§16. Foreningens bestyrelse består af 7-9 medlemmer. De vælges for 3 år ad gangen, således at der afgår højst 3 medlemmer hvert år. Genvalg kan finde sted.

§17. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, der udgør foreningens forretningsudvalg.

§18. Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.

§19. Bestyrelsesmøde afholdes så ofte formanden eller i hans forfald næstformanden, eller 2 af de øvrige medlemmer ønsker det, dog minimum 4 gange årligt. På bestyrelsesmøderne fører formanden eller i hans forfald næstformanden, forsæde og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme. Beslutning træffes ved almindelig stemmeflerhed, og bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsen, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er tilstede. Over bestyrelsesmøderne fører sekretæren en protokol, der udsendes til bestyrelsens godkendelse.

§20. Kassereren fører et nøjagtigt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabet skal til enhver tid være tilgængelig for bestyrelsen. Foreningens penge indsættes i en bank eller sparekasse eller anbringes i offentlige obligationer.

§21. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over foreningens midler efter bestyrelsens nærmere retningslinjer. Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer.

§22. Regnskabsåret er kalenderåret. Til at revidere foreningens regnskab vælges på hvert års ordinære generalforsamling 1 revisor og 1 suppleant (§12,stk.6). Foreningens årsregnskab og budget for det kommende år skal vedtages af bestyrelsen senest den 15. februar og foreligge i revideret stand til udsendelse til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den årlige generalforsamling.

§23. En ekstrakt af regnskabet skal tilstilles medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling eller optages i medlemsbladet. Kassereren forelægger regnskabet på den ordinære generalforsamling (§12, stk.3).

§24. Revisorerne har til enhver tid ret til at efterse og gennemgå foreningens regnskab, bilag og kassebeholdning.

§25. Bestyrelsen kan ansætte lønnet medhjælp og træffer bestemmelse om løn og øvrige kontraktforhold.

Æresmedlemmer

§26. På forslag af bestyrelsen kan særligt fortjente medlemmer udnævnes til æresmedlemmer. Forslag om udnævnelse af æresmedlemmer skal vedtages enstemmigt af bestyrelsen. Spørgsmål om et medlems udnævnelse til æresmedlem kan ikke stilles under diskussion på en generalforsamling.

Ændring af vedtægterne

§27. Alle ændringer i vedtægterne (cfr. dog §28) kan foretages af generalforsamlingen, under iagttagelse af §10, stk.3 og §12 stk.7.

§28. Ophævelse af foreningen kan kun foretages af en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og deraf 2/3 stemmer for ophævelsen. Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, bliver en ny at afholde inden 1 måned, og på denne tages beslutning uden hensyn til de mødendes antal, dog kræves at 2/3 af de tilstedeværende stemmer for ophævelsen.

§29. Forinden gyldig vedtagelse af foreningens ophævelse kan finde sted, må generalforsamlingen have vedtaget en plan for afviklingen af foreningens økonomiske forpligtelser og have taget beslutning om anvendelse af foreningens formue.