Fjernvarme

Her kommer dokumenter og andet relevant materiale for et evt. valg af fjernvarme.

GSG har stillet en række spørgsmål til Gentofte fjernvarme, og her bringes deres svar.

Nederst på denne side kan du finde dokumenter om hhv. tariffer for fjernvarme, leveringsbestemmelser, udbygningsplanen og leveringsbetingelserne for fjernvarme i Gentofte.

Du kan også finde information på Gentofte Kommunes hjemmeside http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Forsyning/Fjernvarme

1. Af materialet, som GFj udsender, fremgår, at man skal tilmelde sig GFj, før man kan få oplyst, hvad det koster at leje fjernvarmeinstallation inklusiv ombygning fra olie- eller gasfyr. Hvorfor kan man ikke få oplyst alle de økonomiske konsekvenser for leje af installationen, før man skriver under?

Svaret som følger dette spørgsmål er ret langt, for det forklarer baggrunden for alle beslutninger i Gentofte Fjernvarme: Alle omkostninger skal holdes på et minimum for at fjernvarmeprisen kan vedblive at være meget billigere end alle andre opvarmningsformer.

Gentofte Kommune har ejet Gentofte Fjernvarme siden 1980’erne. Fjernvarmen blev drevet af NESA frem til 2006, hvorefter Gentofte Kommune overtog medarbejderne og driften af nettet. Udbygningsfasen, der startede op i 2010, er en vigtig del af Gentofte Kommunes ambitiøse klimaplan. Det politiske mål er, at hele kommunen forsynes med fjernvarme inden naturgassen udfases i 2030.

En væsentlig grund til at fjernvarme er en billig varmeløsning for den enkelte, er, at fjernvarme er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Kort fortalt betyder hvile-i-sig-selv princippet, at forbrugeren er den eneste, som må tjene penge på fjernvarme. Har Gentofte Fjernvarme overskud på bundlinjen, fordeles pengene tilbage til forbrugeren ved at varmeregningen bliver lavere det kommende år.

Vi afvejer derfor alle aktiviteter, som koster penge (omkostninger som påvirker varmeprisen), i forhold til hvor vigtig aktiviteten er.

Og her kommer vi tilbage til dit første spørgsmål om, hvorfor man ikke kan få alle økonomiske detaljer beskrevet inden man beslutter om man vil have fjernvarme.

Alle tilbud om leje beregnes individuelt: En VVS-installatør tager ud og beregner, hvor lang tid det vil tage at demontere og bortskaffe det gamle anlæg, hvor mange meter nye rør der skal tilsluttes etc. Herefter beregnes finansieringsomkostningerne og et tilbud fremsendes.

Det koster altså en del penge for Gentofte Fjernvarme at fremsende et specifikt tilbud. Og kun i få tilfælde afviger den endelige lejepris langt fra de priser vi har erfaret igennem årene og som vi oplyser på forespørgsel. De erfaringsmæssige lejepriser afhænger mest af alt af, om der tidligere har været oliefyr eller gasfyr i ejendommen, dernæst af hvor stort varmeanlægget er. Erfarings-tallene bruges i vores nye onlineberegner fra næste måned. Tallene ser du her:

Erfaringstal for LEJEPRIS (kr. pr. måned)

For at reducere omkostningerne, til glæde for de nuværende kunder, laver vi kun specifikke tilbud til kunder, der har underskrevet en tilslutningsaftale til fjernvarme.

En evt. forskel mellem den forventede og den realiserede månedlige lejepris betyder selvfølgelig noget for hvor meget der skal betales, men den betyder relativt lidt for den samlede økonomi i forhold til de meget store besparelser, der følger af opvarmning med fjernvarme. Og således har det specifikke lejetilbud ingen reel betydning på beslutning om at tilslutte sig fjernvarme, men naturligvis på om man vil købe sit anlæg selv eller leje det.

Nogle ejendomme har imidlertid specielle forhold, som kan resultere i et lejetilbud der er noget dyrere end forventet. Her kan tilslutningsaftalen annulleres, hvis det ønskes.

Samme mulighed for at annullere tilslutningsaftalen har borgere som ikke kan acceptere den mulige placering af fjernvarme-stikledningen.

2. Kan forbrugeren efterfølgende ændre aftalen fra leje til eje - dvs. købe installationen af GFj?

Ja. Man kan indfri restgælden, når som helst man ønsker det, dog tidligst 6 måneder efter tilslutning. Herefter overgår ejerskabet til husejeren. Skifter boligen ejer kan lejeaftalen overtages af den ny ejer. Sælger man sit hus behøver man altså ikke indfri restgælden, hvis den ny ejer overtager lejeaftalen. Det vil den ny ejer i de fleste tilfælde gøre. Efter tyve års leje overgår ejerskabet automatisk til husejeren.

3. Hvorfor udleverer GFj ikke Leveringsbetingelser og Tarifblad til alle forbrugere før underskrift?

Leveringsbetingelser og tarifblad findes på vores hjemmeside. Se her. Når tilslutningsaftalen fremsendes per e-mail er der links til de dokumenter, der er med i aftalegrundlaget. Når Gentofte Kommune ikke vedlægger alle baggrundsdokumenter ved postal distribution er det af ressource- og miljømæssige hensyn. Gentofte Kommune har et mål for at 80% af al kommunikation mellem borger og kommune er digital om to år.

4. Hvis der i den eksisterende installation f.eks. er asbest, kan udgiften til fjernelsen af dette også betales over lejen?

Hvis Gentofte Fjernvarme bliver opmærksom på, at der er asbest i det eksisterende anlæg, inden lejetilbuddet fremsendes, kan de ekstra omkostninger til fjernelse af asbest, medtages i lejetilbuddet. Hvis vi derimod ikke er, eller af ejer bliver gjort opmærksomme på det, så benævnes det ’uforudsete ekstraarbejder’. Fra lejekontrakt, punkt 1.2, fremgår følgende: Eventuelle uforudsete ekstraarbejder, som følge af f.eks. konstateret asbest, pcb, ulovlige installationer eller lignende, indgår ikke i leveringen, og udgifter hertil opkræves særskilt udover lejen/anlægssummen i henhold til særskilt tilbud, jf. punkt 3.

5. Hvilke varmekilder bruges til fjernvarmen? - og hvordan er miljøpåvirkningen?

Fjernvarme er et fleksibelt system, der kan bruge alle former for energi. Der bruges fx overskudsvarme fra affaldsforbrænding og overskudsvarme fra el-produktion, der bruges vindenergi, når det blæser meget, der kan bruges gas, kul, olie, biobrændsel eller geotermi.

Gentofte Fjernvarme får fjernvarmen fra Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR), der hænger sammen med Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS). Vi har rigtig meget varme omkring os, som vi kan genbruge til fjernvarme. En pæn del af vores varme kommer fra vedvarende energi. Det betyder, at fjernvarme i Gentofte er både den mest miljørigtige og mest økonomisk rentable løsning.

CTR har lavet en handlingsplan for hvordan fjernvarmen i 2025 skal være helt CO2-neutral. Det skal ske ved at omlægge produktionen til fuldt at bestå af biobrændsler og vedvarende energi. Altså vil de eksisterende værker blive omlagt til biomasse, og der vil blive investeret i andre former for vedvarende energi, som f.eks. geotermi og store varmepumper.

I takt med at vi udbygger fjernvarmenettet og flere borgere tilsluttes, spares energi og CO2- udledningen til atmosfæren mindskes. Bare sidste år betød udvidelsen af fjernvarmenettet i Gentofte en energibesparelse på 4.626.537 kWh. Den besparelse svarer til det årlige varmeforbrug i mere end 250 huse. Gentofte Kommune udgiver hvert år et ”Grønt Regnskab”. Her kan man læse mere om kommunens ambitiøse planer for at forbedre miljøet.

6. Hvad vil prisudviklingen på fjernvarme følge? Er det naturgas, biobrændsel eller andre indeks?

Fjernvarmeprisen i Gentofte følger ikke et indeks. De væsentligste poster er, som det fremgår af tarifblad, (GSG: kan også findes nederst på denne side) en ’Variabel afgift’ og en ’Fast afgift’.

Den variable afgift dækker Gentofte Fjernvarmes udgifter til køb af energi fra Central Kommunernes Transmissionsselskab (CTR), og inkluderer brændselsudgifter samt elektricitetsudgifter til distribution af fjernvarme. Den variable afgift afregnes direkte på baggrund af det målte varmeforbrug.

Ændres der i statslige afgifter, som f.eks. den aktuelle ’forsyningssikkerhedsafgift’, så ændres også den variable fjernvarmeafgift.

Den faste afgift dækker Gentofte Fjernvarmes drifts- og vedligeholdelsesudgifter til egne anlæg, og inkluderer bl.a. renter, administrationsbidrag og afskrivninger. Herudover dækker afgiften den del af opkrævningen fra CTR, der benævnes fast afgift.

Hvis omkostningerne i drifts- og anlægsarbejderne, administration eller andet ændres, så påvirker det de følgende års faste afgift (som afregnes på baggrund af det målte varmeforbrug).

7. Vil prisen på fjernvarme kunne stige mere end f.eks. naturgas f.eks. som følge af forsyningssikkerhedsafgift på 3000 kr.?

Med hensyn til, om den store økonomiske gevinst ved fjernvarme vil vare ved og om fjernvarme også i de kommende år vil være meget billigere end opvarmning med olie eller gas - og om forsyningssikkerhedsafgiften (klik på linket) vil ændre på det, så er det korte svar at forsyningssikkerhedsafgiften er medregnet i de priser vi har på vores tarifblad (klik på linket (GSG: kan også findes nederst på denne side)) og at ingen prognose, for hvordan det vil se ud i fremtiden, er sikker. Men alt tyder på, at fjernvarme også i den kommende mange år vil være billigere end olie og gas. Det ændrer forsyningssikkerhedsafgiften ikke på. Forsyningssikkerhedsafgiften er ikke en ny afgift, men derimod en stigning af eksisterende afgiftssatser. Den ”nye afgift” pålægges kun energiforbrug til bygnings-opvarmning.

Rent praktisk indføres forsyningssikkerhedsafgiften ved en stigning i energiafgifterne på brændsler som naturgas, kul, affaldsvarme og mineralolie. Stigningen i afgiftssatserne vil udgøre ca. 17 pct. Stigningen gælder ikke elektricitet.

Eftersom der er tale om en generel stigning i energiafgifterne på brændsler, som f.eks. naturgas, vil lovforslaget påvirke alle, der anvender energi. Den procentvise forskel mellem gas og fjernvarme vil dog mindskes på kort sigt, men forventningen er, at den fremadrettet øges igen.

Nedenfor har jeg indsat en graf der viser prisen for den leverede energi siden 2010

HER MANGLER EN TABEL, jeg desværre ikke lige kan få ind. Komer måske senere.

Kilde: Energitilsynet, EOF samt tarifblad for Gentofte Fjernvarme

Grafen viser prisudviklingen for den leverede energi, inklusive afgifter og moms, kvartalsvist, siden 2010. Hvor meget varme boligen får ud af den leverede energimængde afhænger bl.a. af fyrets virkningsgrad (højere på nye fyr). Virkningsgraden for oliefyr er 70-100%, for gasfyr 80-100% og for Fjernvarme er virkningsgraden 100%.

8. Hvor stor en tilslutningsprocent er der budgetteret med i de varmepriser, som er meldt ud? / Hvilke varmepriser vil der på sigt være, hvis tilslutningsprocenten kun bliver 25 %?

I henhold til bekendtgørelse nr. 795 af 12. juni 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, skal der udarbejdes projektforslag ved konvertering af ejendomme, der ikke er placeret umiddelbart op ad en eksisterende forsyningsledning.

Teknik og Miljøudvalget, behandler nye projektforslag fra Gentofte Fjernvarme. TMU godkender normalt kun projektforslag, hvor fjernvarmeprisen kan forblive på et lavt og attraktivt niveau – ikke mindst af hensyn til tilfredshed blandt de boliger der allerede er tilsluttet. Normalt skal der være positivt forhåndstilsagn fra ikke under 40% af boligerne i en etape (et boligområde) inden gravestart. Kommunalbestyrelsen skal efterfølgende godkende beslutninger fra TMU.

Jeg har vedlagt rapporten ’Udbygningsplan for fjernvarme i Gentofte Kommune’ fra det rådgivende ingeniørfirma Grontmij Carl Bro. Rapporten beskriver hvordan økonomien og fjernvarmepriserne i Gentofte Fjernvarme påvirkes af ændringer i tilslutningsprocenter, ændringer i energipriser m.v. (GSG: kan findes nederst på denne side)

9. Om tidsfrister og gratis tilslutning. Det virker som om, der er individuelle frister for gratis tilmelding. Kan det passe?

Tilslutning til fjernvarmenettet, for boliger, der ligger i de faser der er godkendt af Kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune, er i øjeblikket gratis.

Også gasopsigelsen, der normalt koster 6.900 kr., er i øjeblikket gratis.

For at reducere borgernes gener og udføre anlægsarbejdet så billigt som muligt, sætter vi tidsfrister for tilslutning på hver etape. Dette for at undgå at vi skal grave vejen op igen kort tid efter at der er lagt ny asfalt. Tidsfristerne afhænger af de lokale forhold.

10. Leveringsbetingelsernes § 3.1 – og brændeovne

Brændeovn og pejs må gerne benyttes. Det må solvarme og anden supplerende opvarmning også. Formuleringen af dette punkt ændres i næste udgave af vores leveringsbetingelser.

Jeg håber svarene her har afklaret spørgsmålene og byder velkommen til 1250 nye fjernvarmekunder i Kommunen.

Med venlig hilsen

Henrik Søndergaard

Gentofte Kommune | Teknik og Miljø | Park og Vej | Fjernvarme