Støjhandleplan 2021-2026

Høringssvar til Støjhandlingsplan 2021- 2026

Formålet med en støjhandlingsplan må være at begrænse støjen mest muligt og helst ned til de anbefalede støjgrænser.

Dette må gælde alle områder i Gentofte kommune. I forslaget er ganske rigtigt angivet forskellige myndigheder med ansvar for forskellige områder. Områder, hvor Gentofte Kommune selv har ansvaret, kan der selvfølgelig laves de nødvendige handlingsplaner for indgreb til begrænsning af støjen. På samme måde kan Gentofte kommune ikke lave planer for andre myndigheder, men den kan påvirke gennem dialog med disse myndigheder.

Da støjen er belastende for alle borgere, er det ikke tilfredsstillende at Gentofte Kommune bare henviser til andre myndigheder, for eksempel Vejdirektoratet, hvad angår støjen fra motorveje. Der må, enten direkte i støjhandlingsplanen eller i en samtidig vedtagelse af tillæg, være en forpligtigelse til aktivt at søge løsninger på disse problemer.

Støj fra motorveje og jernbanestrækninger er meget belastende og sundhedsskadeligt.

Da denne støj er meget generende for Gentofte Kommunes borgere, må Gentofte Kommune gå aktivt ind og være med til en bekæmpelse af denne støj. 

De mange beregninger, der er nemlig ikke foretaget en eneste måling, der er foretaget, viser alle for højt støjniveau. Disse beregninger er foretaget på baggrund af trafiktal fra 2017, og målinger/beregninger i dag vil formentlig være endnu højere. Det skal også bemærkes, at motorcykler samt udrykningskøretøjer på Lyngbyvejen/Helsingørmotorvejen ikke er medtaget. Hertil kommer den nye helikopterlandingsplads ved Svanemøllens kasserne, som alt andet lige vil give en del støj over Gentofte i forbindelse med at helikopterne letter og lander.

Hvordan vil man forholde sig til udbygningen af Lynetteholmen. Denne udbygning påbegyndes i 2021. I første fase over en 3-årig periode skal der ske en oplagring af jord i Nordhavnen. Denne jord skal nødvendigvis transporteres ad Helsingørmotorvejen indtil den nye vej fra Amager er færdig og den egentlige opfyldning påbegynde. Her må Gentofte Kommune have en holdning og ret til indsigelser mod forøgede støj.

Gentofte Kommune må komme egne borgere til undsætning og være med til om nødvendigt, at fremprovokere udførelse af støjbegrænsende foranstaltninger.


Handlingsplanerne mangler visioner og handlingsorienterede tiltag.

02.12.2020

Bestyrelsen for Gentofte Sogns Grundejerforening

Bjarne Skovsbøll                     Georg Sandersen

Formand                                   Næstformand 


Indsigelser om støj på Gentofte Kommunes del af Tuborgvej

 

I forbindelse med høringen af temalokalplanen om støj kom der rigtig mange indsigelser om støj fra Tuborgvej. Støj kan være mange ting, men 2 forhold går igen og er medvirkende til det alt for høje støjniveau, dels vejens beskaffenhed/tilstand og dels hastighed.

Vejen har altid været meget trafikeret, hvilket skyldes, at vejen har været en del af ”ring 2” og derfor skulle lede meget trafik, herunder også tung trafik, uden om København.

Et andet forhold der vækker undren er, at hastigheden på ”ring 2” er forskellig i Københavns Kommune og Gentofte Kommune. Det kan der være gode grunde til, men en ting er sikkert; bilisterne forstår det ikke og bruger tit anledningen til at køre for hurtigt.

Disse forhold er nu ændret, idet linjeføringen for ”ring 2” er ændret. Vejen må således nu kunne betragtes som en normal gennemfartsvej i bymæssig bebyggelse.

Denne ændring af vejens status, må give mulighed for at få forholdene ændret.

Støjhandlingsplanen skal behandles her i allernærmeste fremtid. I den forbindelse vil det være naturligt at se på, hvor der er store problemer og hvor der er behov for hurtige tiltag.

Støjproblemerne omkring Tuborgvej er meget markante. Vi kan bare se på antallet af indsigelser i forbindelse med støjhandlingsplanen.

Os bekendt er der ikke planlagt større gravearbejder. Vejens standard syntes også at stå for tur til en renovering.

En nem og hurtig løsning er at sætte hastigheden ned til 50km i timen, som i Københavns kommune, altså samme hastighed hele vejen. Renoveringen kunne om nødvendigt fremskyndes, og den forbindelse kunne vejen asfalteres med den lydsvage asfalt.

Vi tillader os at fremkomme med disse betragtninger, idet vi er vidende om, at temalokalplanen skal behandles snarest.

Det vil være at imødekomme mange borgere, om sagen kunne fremmes og være til glæde for mange uden større negativ effekt for andre.

 

Med venlig hilsen

 

Gentofte Sogns Grundejerforening

 

Bjarne Skovsbøl                      Georg Sandersen

Formand                               Næstformand

 

 

Kopi tilsendt

Borgmester Hans Toft

Kommunalbestyrelsesmedlem Michael Fenger

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Karen Riis Kjølbye

Formand for Bygnings-og Arkitetudvalget Marianne Zangenberg