Spildevandsplan 2022-2032

GSG bakker op om DOFs høringssvar:

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) høringssvar til Gentofte Kommunes spildevandsplan 2022-2032 

DOF støtter helhjertet, at alt kommunens spildevand iflg. planudkastet fremover skal separeres, så regnvand ikke længere opblandes med husspildevand. Dette vil betyde et stop for de alt for hyppige spildevandsoverløb til Brobækken, Brobæk Moses nordlige tørvegrav og Gentofte Sø; overløb, der truer med at ødelægge disse vandområders skrøbelige, men stadig fine, økologiske tilstand.

Vores støtte afgives med den væsentlige tilføjelse, at separeringen af husspildevandet og regnvandet skal indledes i oplandet til Enghaverenden og dermed til Gentofte Sø nu! Planforslaget lægger derimod op til, at separeringen i oplandet til Enghaverenden (og Gentofte Sø) først skal finde sted i perioden 2028-43, hvilket DOF finder, er en uacceptabel udskydelse. Det har åbenbart højere prioritet for Gentofte Kommune at foretage separering nærmest Øresundskysten. Imidlertid er Gentofte Sø hvad naturkvalitet angår af endnu højere værdi end Øresund samtidig med, at vandmiljøet i søen er langt mere sårbart end vandmiljøet i sundet.

Pva. Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for københavnsområdet,

Thomas Vikstrøm