Natura2000 plan for Gentofte Sø og Brobæk Mose

Høringssvar til Natura 2000-planen og basisanalysen 2022 for Natura 2000-område nr. 141 og habitatområde H125, Brobæk Mose og Gentofte Sø

Udpegningsgrundlag

DOF, DN, GSG og Gentofte Kommune gjorde ifm. høringen af det opdaterede udpegningsgrundlag i efteråret 2019 opmærksom på, at vi ikke mener, at der er fagligt belæg for at fjerne naturtyperne ’Vandløb med vandplanter (3260)’ og ’hængesæk (7140)’ fra udpegningsgrundlaget. Disse to naturtyper fremgår nu af skemaet over områdets udpegningsgrundlag, men fremgår ikke yderligere af Natura 2000-planen under øvrig beskrivelse, tilstand, arealafgræsning mv. Områdebeskrivelserne, opsummeringerne og gennemgangen af områdets naturtyper mangler således hængesæk og vandløb med vandplanter på udpegningsgrundlaget. Desuden mangler det at nævnes, at der også findes kildevæld i den sydlige del af mosen, nærmere bestemt ét i rigkæret og ét umiddelbart vest herfor, kendt som Sjaggerkratvældet.

På baggrund af Miljøstyrelsens formulering ”Denne reduktion i arealet dækker især over at tidligere kortlagte forekomster af hængesæk ikke vurderes at leve op til kriterierne for habitatnatur.” udbeder vi os hermed dokumentation for, at forekomsterne af hængesæk ikke skulle leve op til kriterierne for habitatnatur – på forhånd tak! DOF mener, at søens holme, der ved sidste planperiode blev kortlagt som hængesæk, lever op til kriterierne for naturtypen hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140), nærmere bestemt af undertypen den mere næringsrige variant, jf. flg. habitatbeskrivelsen fra 2016:

”Naturtypen findes også i en mere næringsrig variant, som ret sjældent rummer ovennævnte arter, men istedet gyngende grund med flere af følgende arter: kragefod, eng-rørhvene, kattehale, arter af dunhammer, tagrør, gul iris, sværtevæld, stiv star, rørgræs, gifttyde, dusk-fredløs, vand-skræppe, dynd-padderok, knippe-star, kær-svovlrod, kær-fladstjerne, eng-viol, kær-mangeløv, Sphagnum fallax, Sphagnum squarrosum og Calliergon cordifolium.”

 

Formuleringen ”Der er mellem anden og tredje kortlægning desuden interne areelle forskelle for kildevæld og rigkær. Dette skyldes, at områdets rigkær tidligere var kortlagt som en 50/50 mosaikforekomst med kildevæld, men nu er vurderet udelukkende at tilhøre naturtypen rigkær.” indeholder en vurdering, der så vidt vides, ikke tidligere er kommet til udtryk i nogen Natura 2000-dokumenter fra Miljøstyrelsen. Vi udbeder os hermed dokumentation for, at forekomsterne af kildevæld i mosaik med rigkær i den sydlige del af mosen kun skulle udgøres af rigkær – på forhånd tak!

 

Teksten om trusler mod naturtilstanden i mosens småsøer mangler helt at omtale, at den nordlige af de tre nævnte småsøer ofte modtager tilstrømning af urenset husspildevand fra Brogårdsbassinet umiddelbart nord for søen. Dette regnvandsbassin, som modtager spildevand fra et fælleskloakeret opland, løber over flere gange årligt, og spildevandet løber fra Brobækken ind i den nordlige tørvegrav (småsø). Dette er en yderst alvorlig trussel mod søens naturtilstand.

 

Af Natura 2000-planens bilag 1 fremgår der, at der i habitatområdet findes en kransnålalgesø (3140) på under 5 ha. Dette fremgår ikke af kortlægningen og i tilhørende kortmateriale. DOF gør hermed opmærksom på, at denne kransnålalgesø findes i den sydlige kvægfold og er kendt under navnet Sortpilehullet.

Handleplanen

Sætningen ”Der er ingen indsatser for Natura 2000-området.” burde vel retfærdigvis tilføjes ”udover de i bilag 1 nævnte kommunale indsatser”, jf. dog kommentaren nedenfor.

 

Miljøstyrelsen giver udtryk for flg.: ”Natura 2000-områdets handleplan (2016-2021) inkl. redegørelse for initiativer finansieret af kommunen har ikke været tilgængelig.” Mht. handleplanen forekommer dette udsagn helt og aldeles uforståeligt, idet planen ligger på Gentofte Kommunes hjemmeside. Denne hjemmeside er ganske vist i høj grad uoverskuelig, men Miljøstyrelsen burde gøre sit arbejde ordentligt. Mht. redegørelsen for initiativer skulle det vel ikke forholde sig således, at en sådan slet ikke er udarbejdet? I DOF har vi i hvert fald ikke kendskab til en sådan redegørelse. Er dette i givet fald acceptabelt for Miljøstyrelsen?

 

Pva. Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdelingen for københavnsområdet

Danmarks Naturfredningsforening, Gentofte lokalafdeling

Gentofte Sogns Grundejerforening

Thomas Vikstrøm