438 Sekundære bygninger

Indsigelse til lokalplan 438

Temalokalplan for sekundære bygninger

På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening har vi til lokalplan 438 følgende indsigelse.

Indledningsvis skal vi bemærke, at mange er glade for det Gentofte vi har i dag, med det grønne look, generelt lave bebyggelse og højt til himmelen. Skal disse forhold bevares, må der være visse forhold der tilpasses.

Da kommunen er fuldt udbygget, må det grønne billede ske i byrummet. Derfor må det tilsigtes, at skel til offentlig vej begrønnes.

Dette skete med vedtagelsen af TEMALOKALPLAN om hegning, som med de muligheder for dispensation der ligger heri, i al væsentlighed imødekommer dette behov.

Lokalplan 438 er alene en præcisering af lokalplanen om hegning der hvor denne ikke rækker, nemlig reglerne om småhuse m.m. og sekundære bygninger.

Forslagets formål er ganske fornuftigt, men tilføjelsen, om at der alene må være en samlet længde på 6m langs vejskel giver en urimelig begrænsning.

Mange gange er der sammen med et indgangsparti lavet indgangsparti, plads til affaldsspande eller måske lidt cykelparkering. Med den størrelse mange biler har nu om dage og måske især i vores område, vil der ikke være plads til at indbygge sådanne forhold.

Denne længde må som minimum udvides til 8 m.

Vi bemærker med tilfredshed at forslaget alene omtaler at bygningen i overvejende grad skal dækkes af beplantning