Udbygning af Kildeskovshallen

10-08-2022

Bemærkning til lokalplan 428 -Kildeskovhallen

På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening skal vi fremføre følgende bemærkninger til det fremsatte forslag til lokalplan 428 for Kildeskovhallen.

At Gentofte Kommunalbestyrelse har et ønske om at forbedre svømmemulighederne med tilhørende faciliteter i kommunen kan være et ganske godt tiltag.

Grundejerforeningen har ingen holdning til hvorvidt der skal tilbydes yderligere muligheder for svømning eller for den sags skyld hvilke aktiviteter der sker inden på selve ejendommen, forudsat det ikke er til gene for naboer og andre borgere i lokalområdet.

Hallen er som bekendt bygget i fredskovområdet Kildeskoven. Som den ligger i dag er den flot indarbejdet i skovlige omgivelser om end det kan virke noget indeklemt. Hallen er meget populær og har i perioder mange besøgende. Dette stiller store krav til parkeringsforhold. Som hallen ligger nu, kan det være svært at imødekomme dette behov allerede i dag.

Hallen er blevet udbygger et par gange. Hver gang må en del af fredskoven inddrages og de grønne rekreative områder bliver formindsket.

Det giver ingen mening, at vi har fredede og beskyttede områder for senere at forgribe os på områderne efter forgodtbefindende. Ideen med fredningen må være, at områderne bevares og beskyttes og ønskede aktiviteter enten udelades eller flyttes hen hvor det er muligt.

Gentofte Kommune er en fuld udbygget kommune. Derfor kan det være svært at finde plads til alle de aktiviteter, man gerne vil have. Det kan derfor være nødvendigt, at man prioriterer sine ønsker og som følge heraf vælger nogle fra. Kommunen har begrænset grønne arealer. Hertil kommer skovbyggelinjer, søbyggelinjer, kystlinjer og fredede områder, herunder fredskov.

Set i lyset heraf vil det være et voldsomt indgreb, at der på ny sker en reduktion af Kildeskoven. Hertil må tilføjes, at når et område påtænkes fredet må vi antage, at det er sket efter grundig overvejelse om at sikre området for eftertiden. At forgribe sig på de fredede områder må således alene kunne ske ved meget tungtvejende samfundsmæssige tiltag. Sådanne forhold syntes ikke at være til stede ved en udbygning af en svømmehal. Er det så vigtigt for kommune at svømme kapaciteten udbygges, må dette ske på frie arealer fx som Niras-rapporten fra 2018 har peget på og ikke ved brug af fredede eller påtænkt fredede områder.

Når et område er fredet, er det fordi man har ment, at det er værd at bevare. Dette støtter vi 100% op om. Vi borgere må til enhver tid respektere dette, og det må også gælde Gentofte Kommune. De må indordne sig under disse forhold og tilpasse aktiviteten hertil.

Et andet problem, som også tidligere har været behandlet er parkeringsproblemerne.

Lige siden opførelsen af Kildeskovhallen har der være trange kår for parkering. Tit opleves der trængsel og ved større arrangementer og event må omkring liggende veje tages i brug. I Gentofte Kommune har vi den regel at der skal være de nødvendige parkeringspladser til rådighed for  aktiviteterne på ejendommen på egen grund. Disse forhold syntes ikke at være til stede, heller ikke i de rapporter der er udarbejdet.

På denne baggrund må vi henstille til at lokalplanen 428 ikke vedtages.

Kildeskoven er rigeligt belastet med en nuværende Kildeskovhal. Kildeskoven tåler ikke yderligere belastning.

Skal der ske aktivitetsudvidelse må det ske andet sted i kommunen, hvor omgivelser er skabt hertil.

 

Med venlig hilsen

Gentofte Sogns Grundejerforening

Georg Sandersen

Formand

 


D. 12. maj 2022 er følgende eftersendt

Til beslutningstagerne omkring ny svømmehal i Gentofte Kommune


I længere tid har vi diskuteret og vurderet muligheden for en ny svømmehal. Det er hellere ingen hemmelighed, at grundejerne omkring Kildeskovhallen ser med megen skepsis på en udvidelse af Kildeskovhallen. Indsigelsen går ikke på selve aktiviteten, men på de følgevirkninger en udvidelse vil skabe, nemlig trafikaktiviteten i området og især parkeringsforhold.

De fornødne p-pladser vil man skabe ved en nøje markering af båsene og indretning af enkelte nye.

På den måde opnås de nødvendige p-pladser til det normale daglige behov. Som det fremgår af rapporten er der ikke taget højde for dage med større arrangementer, stævner eller event.

På de seneste har vi nu set forslag om at p-pladser gøres bredere, idet nutidens biler er blevet bredere. Dette behov må også gælde for en kommende svømmehal, som forhåbentligt skal stå der i mange år.

Da arealen omkring Kildeskovhallen er fuldt udnyttet, vil bredere parkeringsbåse alt andet lige give færre pladser. Er I opmærksomme på det?

Vores bekymring er ikke blevet mindre.

De bedste hilsner

 

Georg Sandersen

Formand for Gentofte Sogns Grundejerforening


april 2022

Til beslutningstagerne omkring udbygningen af Kildeskovhallen

 

Der har været afholdt indledende borgermøde den 3. november 2021 om projektet opførelse af en ny svømmehal med et 25-meter bassin ved Kildeskovhallen.

Projektet er fremsat efter oplæg fra et opgaveudvalg, som netop havde fået til opgave, at se på muligheder for en udbygning af Kildeskovhallen.

Det fremlagte projekt omhandler således ikke andre muligheder for den ønskede forøgelse af tilbud på svømmetilbud i kommunen.

Efter at have hørt debatten ved borgermødet og set forskellige indlæg om sagen, er der 2 ting der er meget iøjnefaldende. Den ene en nok mere grundejerrelateret end den anden.

 

1.       Svømmeklubben og andre brugere af svømmehallen efterlyser klart et 50 meter bassin.

Projektet omhandler kun et 25 meter bassin. Det er således kun en halv løsning.

Grundejerforeningen har ingen holdning til hvor stort et bassin, der skal laves. En udbygning af faciliteterne vil alt andet lige betyde flere brugere og herved mere færdsel i området og behov for flere parkeringspladser. Disse forhold kan ændre lokalområdet betydeligt og være til stor gene for beboerne.

 

2.       Når der anlægges større aktivitetsanlæg, er det vigtigt, at der i forbindelse med anlægget er de nødvendige adgangsforhold og parkeringsforhold.

Kildeskovhallen har en fantastisk beliggenhed og har tiltrukket mange aktiviteter. Men især parkeringsforholdene har gennem alle årene være elendige og utilstrækkelige. Nu vil man så lave en udvidelse uden samtidig at sikre de nødvendige gode adgangsveje og parkeringsforhold.

Det kan ikke være rigtigt, at alle de omkringliggende villaveje skal lide under, at et anlæg som Kildeskovhallen ikke har ordnede parkeringsforhold.

 

Mange af Kildeskovhallens brugere er ikke lokale borgere. Der er mange brugere fra hele kommunen og også en del brugere kommer til udefra. Dette indebærer, at mange kommer kørende og det skaber så behov for parkeringspladser. I andre sammenhænge kræves, at der skal være plads på egen grund til den nødvendige parkering. Dette må også gælde Kildeskovhallen.

Alene af den grund er det ikke forsvarligt at udbygge Kildeskovhallen. Parkeringsproblemerne er allerede i dag urimelige på dage med flere aktiviteter.

Vi har dog også en anden bekymring omkring det at det grønne område igen bliver reduceret. Parken er tidligere blevet reduceret i forbindelse med udbygning. Nu vil der igen ske yderligere reduktion af det grønne areal, som tilmed er fredet.

Efter vores opfattelse er de ovenstående problemstillinger så åbenlyse, at en udbygning af Kildeskovhallen ikke er mulig.

 

Gentofte Sogns Grundejerforening

Georg Sandersen

Formand

 

Kopi tilsendt borgmester Michael Fenger