423 Temalokalplan om hegning

Høringssvar vedrørende Lokalplan 423- forslag

 

Det fremgår, at lokalplanens formål og indhold bl.a. er at

·         Sikre et grønt vejbillede.

·         Lokalplanen regulerer hegningen langs vej – ikke hegn mellem nabogrunde.

·         I lokalplanen skelnes mellem levende hegn og faste hegn. Levende hegn er typisk hække, men kan være alle hegn, der består af sammenvokset eller tæt beplantning.

·         Faste hegn er hegn, der ikke består af planter, men er konstruerede –fx plankeværk, raftehegn, trådhegn og havemure, herunder støttemure, stensætninger, højbede og lignende anlæg.

·         Lokalplanen medfører ikke krav om at opføre hegn eller ændre et eksisterende, lovligt hegn. Der kan således etableres en forhave uden hegning. Hvis der etableres nyt hegn langs vej, skal lokalplanens bestemmelser følges.

Gentofte Sogns Grundejerforenings bestyrelse er enige i, at vi skal bevare det grønne indtryk i Gentofte Kommune. Samtidig er der tilfredshed med, at planen ikke regulerer forhold bagud, og dermed kan man renovere bestående hegning uden at skulle følge lokalplanens bestemmelser.

Langt hen ad vejen har vi i Gentofte kommune kunne glæde os over et grønt vejbillede. Skiftende tider har dog bevirket, at dette billede i stigende grad er udskiftet med plankeværker og mure.

Dette kan der være mange grunde til. Skal det grønne vejbillede bevares må der gøres noget, og her kommer lokalplan forslag 423, som en temalokalplan ind i billedet med klare visioner om at bevare ”det grønne Gentofte”.

Grundlæggende et godt forslag. Forslaget omhandler alene hegn langs vej. Alle eksisterende lovlige plankeværker og mure røres der ikke ved. Det er således først ved ændring af eksisterende forhold, at de nye regler kommer i anvendelse.

Mange grunde er små i kommunen og mange borgere bruger grunden til at lade hunde gå frit på egen ejendom. Med et hegn på 1 meter en meter inden på egen grund vil der for de små grunde ske en væsentlig reduktion for brug af grunden. Hegnet er så lavt at de fleste hunde kan springer over, hvorfor det vil være nødvendigt at etablere et højere hegn længere inde på grunden. Denne regel bør derfor tilpasses således så hegnet normalt kan holde hunde inde på egen grund, hvilket vil kunne opnås med en højde på 1,35 meter.

Hegning har mange steder en sammenhæng med begrænsning af støj, dels fra stærkt trafikerede veje og dels fra jernbaner. Ved disse ejendomme må der være mulighed for dispensation for løsninger der dæmper støjen til tålelige forhold. Dette bør gælde både ved udskiftning af gamle hegn, som ved etablering af nye hegn, hvor støj er meget generende. Også andre områder kan have behov for dispensationer. Det kunne for eksempel være meget trafikerede (også gående) områder eller indbliksgener fra vejen ved stærkt skrånende forhold.

Der er dog behov for at tage forbehold mod forslaget hvilket skyldes, så vidt vi kan vurdere, følgende:

 

Som med alle lokalplaner vil der naturligvis kunne søges om dispensation fra den enkelte grundejer. Man kunne forestille sig, at der kan blive tale om et stort antal ansøgninger, og man bør fra kommunens side overveje, hvordan man kan imødegå eller imødekomme disse ansøgninger, samt om man har den fornødne administrative kapacitet til at håndtere dem inden for en rimelig tidsfrist.

Med venlig hilsen

 

Gentofte sogns Grundejerforening

Bjarne Skovsbøll                     Georg Sandersen

Formand                                    Næstformand