409 Ungdomsboligerne

Gentofte Kommune

Rådhuset

Bernstorffsvej 160

2920 Charlottenlund

19. december 2020Høringssvar vedrørende forslag til lokalplan 409 for et område til ungdomsboliger; Ved Ungdomsboligerne og forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2017


Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede har gennemgået forslaget til lokalplan 409 med tilhørende bilag med fokus på de parkeringsforhold forslaget berører. 


De generelle parkeringsforhold er ikke beskrevet De generelle parkeringsforhold for biler i det område lokalforslag 409 berører er ikke belyst. Det er alene anført, at ”da boligerne opføres som ungdomsboliger, og hver boligenhed kun består af et værelse, fastsættes kravet til parkeringspladser til minimum 1 parkeringsplads pr. 5. ungdomsbolig, og der skal etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. ungdomsbolig”.


I det materiale, der er udsendt sammen med lokalplansforslaget, er det ikke oplyst hvor mange parkeringspladser, der er til rådighed for de eksisterende 198 lejligheder. Hertil kommer, at det ikke er oplyst hvor mange parkeringspladser, det bortfalder, hvis bygningen med de 50 ungdomsboliger opføres.

.


Med forbehold kan det skønnes, at der er omkring 113 parkeringspladser til rådighed for de 198 boliger Ved en optælling af det antal parkeringspladser der pt. er til rådighed for de 198 boliger, viser det sig, at der er 83 markerede parkeringspladser. Hertil kommer omkring de parkeringspladser, der er til rådighed ved parkering på vejen Ved Ungdomsboligerne. Skønsmæssigt udgør denne kapacitet omkring 30 parkeringspladser.

Med forbehold for usikkerhed i optællingen kan det skønnes, at der pt. er 113 parkeringspladser til rådighed for de 198 boliger


Krav til 1 til 2 parkeringspladser pr. bolig i kommunens seneste lokalplaner Der er praksis for, at der skal være mindst 1 til 2 parkeringspladser per bolig. Hertil kommer, at det ved ændringer af lokale forhold skal sikres, at eksisterende parkeringskapacitet opretholdes.

På nuværende tidspunkt er der omkring 113 parkeringspladser til rådighed for de 198 lejligheder i de 7 boligblokke på adressen Ved Ungdomsboligerne. Heraf er der 83 parkeringspladser med parkeringsfelter og 30 parkeringspladser uden parkeringsfelter på lokalvejen Ved Ungdomsboligerne. Det område, der i lokalplanen udlægges til opførelse af 50 ungdomsboliger, omfatter 41 parkeringspladser med parkeringsfelter.

Bygningen af de 50 ungdomsboliger reducerer det antal parkeringspladser, der er til rådighed for de 198 eksisterende boliger fra omkring 113 til omkring 72. Relationen mellem antal parkeringspladser og antal boliger er således ikke i overensstemmelse med det krav til parkeringspladser kommunen i praksis fastsætter. Anbefaling

Det anbefales, at lokalplanforslag 409 justeres, så det antal parkeringspladser der pt. er til rådighed for de 198 boliger ikke ændres. Der skal således etableres nye pladser i området til erstatning for pladserne på området, hvor der bygges. Herudover skal der etableres 10 nye parkeringspladser på området til de 50 ungdomsboliger.


Med venlig hilsen

På vegne af Gentofte Sogns Grundejerforening


Bjarne Skovsbøll

bestyrelsesformand

Gentoftegade 60

2820 Gentofte